Alta o renovació socis

FORMULARI SOCI I LLICÈNCIA 2023

CLUB EXCURSIONISME TORREDEMBARRA

Núm. de compte en cas de fer el pagament pel banc: ES46 3025 0023 3914 0004 0345

INFORMACIÓ:
D´acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les
dades recollides en aquest formulari seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de CLUB EXCURSIONISME TORREDEMBARRA
amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim, així com la gestió del vostre expedient.
També us informem que en el cas que sol·liciteu la tramitació de la llicència federativa, les vostres dades seran cedides a la
FEDERACIÒ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA (FEEC) amb la finalitat de poder tramitar la llicència federativa corresponent, inscripció i
participació en competicions i esdeveniments esportius, publicar resultats esportius, tramitar l’assegurança obligatòria corresponent per
poder participar en les competicions esportives a les quals desitgeu inscriure-us, així com qualsevol altra finalitat relacionada amb la pràctica
esportiva.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: C/ ROSELLA, S/N, 43830 –
TORREDEMBARRA , així com a l’adreça de la FEEC: LA RAMBLA, NÚM. 41, PRAL, 08002-BARCELONA
Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que us comprometeu a notificar-nos qualsevol
variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les d’acord amb les finalitats esmentades anteriorment, així com per cedir-les a la corredoria
d’assegurances seleccionada a fi de tramitar l’assegurança federativa.
A partir de la firma d’aquest formulari autoritzeu expressament al CLUB EXCURSIONISME TORREDEMBARRA el tractament de les vostres dades
de caràcter personal, per a la finalitat especificada.
CONSENTIMENT DRETS D’IMATGE
Atès que el dret a la pròpia imatge de l’article 18.1 de la Constitució espanyola està regulat per la Llei orgànica 1/198, de 5 de maig,
sobre el dret a l’honor a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el vostre consentiment per poder publicar les vostres imatges,
obtingudes durant la participació en les activitats esportives corresponents, a la pàgina web, xarxa social, revista o qualsevol altra mitjà
electrònic o de premsa del CLUB EXCURSIONISME TORREDEMBARRA i de la FEEC, sense que tals captacions tinguin finalitats publicitàries,
comercials o de naturalesa anàloga. L’esmentat consentiment exprés el podeu revocar en qualsevol moment.
CONSENTIMENT LSSI-CE
D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, en l’article 21, també sol·licitem
el vostre consentiment per a realitzar comunicacions publicitàries sobre les activitats que desenvolupa la nostra entitat i/o la FEEC
i que considerem poden ser del vostre interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.